fbpx

                                                                                REGULAMIN PROMOCJI START BOX

1. Promocja „Start Box -50%” jest organizowana przez TAJM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 82, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000754096, NIP: 7282833392, REGON: 381614385 (zwana dalej „Firmą”).
2. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji określa Regulamin serwisu Tajm.pl dostępny pod adresem https://www.tajm.pl/regulamin/ .
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą „Start Box -50%” (zwaną dalej „Promocją”).
4. Promocja trwa 01.07.2019 do 31.08.2019.
5. W Promocji mogą brać udział nowi klienci Firmy, którzy po raz pierwszy składają zamówienie w Firmie. Weryfikacja nowego klienta będzie odbywać się przez adres email, numer telefonu lub przede wszystkim przez adres dostawy, których to danych może żądać Firma przy składaniu zamówienia. Aby skorzystać z Promocji żadna z ww. danych nie może się powtórzyć z danymi dotyczącymi wcześniej złożonych w Firmie zamówień. W przypadku powtórzenia się którejkolwiek z ww. danych zamówienie złożone w Firmie nie będzie traktowane jako złożone przez nowego klienta Firmy.
6. Skorzystanie z promocji wiąże się z otrzymaniem 50% zniżki na zamówienia dowolnej diety (z wyłączeniem Diety DETOX i indywidualnej) na 2 dni próbne.
7. Aby skorzystać z Promocji należy złożyć zamówienie przez formularz na stronie www.tajm.pl lub telefonicznie przez obsługę klienta. W formularzu zamówień na stronie www.tajm.pl należy zaznaczyć „chce zestaw testowy”, a przy składaniu zamówienia telefonicznie przez obsługę klienta należy przekazać informację „chcę zestaw testowy”. Naliczony rabat zostanie automatycznie uwzględniony przy spełnieniu warunków Promocji.
8. Z Promocji „Start Box -50%” nowy klient Firmy może skorzystać jednokrotnie.
9. Promocja „Start Box -50%” nie łączy się z innymi promocjami/ rabatami/ zniżkami.
10. Firma nie przewiduje zamiany rabatu na inny lub otrzymania przez uczestnika Promocji ekwiwalentu pieniężnego.
11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do zgłoszenia Firmie reklamacji, w szczególności jeżeli mimo spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie uczestnik Promocji nie otrzyma od Firmy rabatu, o którym mowa w pkt. 6 powyżej. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od dnia zakupu – pisemnie na adres siedziby Firmy albo pocztą elektroniczną na adres: bok@tajm.pl.
12. Zamówienia złożone z wykorzystaniem Promocji „Start Box -50%” nie podlegają zwrotowi, ani anulowaniu.
13. W uzasadnionych przypadkach Regulamin promocji może zostać zmieniony w trakcie trwania Promocji. Zmiany nie będą miały zastosowania do już złożonych zamówień.
14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
15. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Firmy oraz na stronie internetowej …………………….. 

     REGULAMIN PORTALU TAJM.PL

 

Definicje, które zostały użyte w niniejszym regulaminie oznaczają

a) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego
b) PL – TAJM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (kod: 92-202) przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 82, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000754096, NIP: 7282833392, REGON: 381614385, o kapitale zakładowym równym 5.000,00 zł
c) Klient – osoba fizyczna (osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług TAJM.PL
d) Serwis internetowy – serwis internetowy TAJM.PL dostępny pod adresem internetowym https://tajm.pl oraz jego subdomenami
e) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający dokonanie rejestracji
f) Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia
g) Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Produktu, zawierana pomiędzy Klientem a TAJM.PL, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
h) Cennik – cennik Usług dostępny na stronie Serwisu internetowego
i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Serwisu internetowego (Formularza zamówienia), poczty elektronicznej lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
j) Produkt / Usługa – usługa przygotowania i dostarczenia posiłków lub soków wskazanych szczegółowo na stronie Serwisu internetowego w ramach cateringu dietetycznego, realizowana przez TAJM.PL na warunkach określonych w Regulaminie oraz Umowie zawartej zgodnie z Regulaminem
k) Strefa dowozu – obszar dostawy Usługi wskazany w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości
l) Dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku, inny aniżeli ustawowo dzień wolny od pracy.

                                                                                    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Właścicielem Serwisu internetowego jest TAJM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (kod: 92-202) przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 82, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000754096, NIP: 7282833392, REGON: 381614385, o kapitale zakładowym równym 5.000,00 zł, telefon: +48 663 12 00 12, poczta elektroniczna: bok@tajm.pl.
 2. Regulamin Serwisu internetowego określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i TAJM.PL oraz kwestie odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
 3. TAJM.PL zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. TAJM.PL informuje, że okresowo może zachodzić konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, w trakcie których mogą występować czasowe utrudnienia w dostępie do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego. TAJM.PL dołoży wszelkich starań, by utrudnienia występowały jak najrzadziej i jak najkrócej.
 5. TAJM.PL, z uwagi na wykorzystywanie do świadczenia usług sieci Internet, informuje o możliwym ryzyku dotyczącym ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych drogą elektroniczną pomiędzy TAJM.PL a Klientem.

   

                                    WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 

Korzystanie z Serwisu internetowego wiąże się z następującymi wymaganiami technicznymi po stronie Klienta:

 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu o minimalnej szerokości wyświetlacza 320 px,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 43.0 lub nowszej, Chrome w wersji 50 lub nowszej, Opera w wersji 24 lub nowszej, Safari w wersji 10.1.2 lub nowszej,
 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

                                                                                      ZASADY ZAMAWANIA PRODUKTU

 

 1. W celu skorzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu internetowego, należy dokonać rejestracji. Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie TAJM.PL Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje adres poczty elektronicznej (e-mail) służący do kontaktu z TAJM.PL oraz ustala hasło umożliwiające dostęp do konta Klienta, w przypadku osób fizycznych Klient potwierdza swoją pełnoletniość oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Klient może posiadać tylko jedno konto i może korzystać tylko z własnego konta. Podane przez Klienta dane muszą być prawdziwe i aktualne. Klient zobowiązany Jest do aktualizacji swoich danych każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient.
 2. Klient zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie internetowym, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane udostępnieniem osobom trzecim informacji umożliwiających zalogowanie się do jego konta w Serwisie internetowym lub pozostawaniem zalogowanym do swego konta w Serwisie internetowym mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 3. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. TAJM.PL umożliwia złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego www.tajm.pl (Formularz zamówienia), poczty elektronicznej na adres bok@tajm.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 663 12 00 12. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego lub poczty elektronicznej można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są pod numerem telefonu +48 663 12 00 12 w Dni robocze w godzinach od 8:00 do 18.00 i niedziele w godzinach od 8:00 do 16:00, w sobotę zamówienia telefoniczne nie są przyjmowane.
 5. Proces zamówienia przez Serwis internetowy zaczyna się z chwilą rozpoczęcia wypełniania przez Klienta Formularza zamówienia znajdującego się w zakładce „Zamów”. Klient wybiera:
 • rodzaj diety (wykluczenia lub zmiany danych elementów diety są możliwe tylko w diecie indywidualnej, w pozostałych dietach nie ma możliwości robienia wykluczeń lub zmian. Każda modyfikacja w takiej diecie traktowana jest jak dieta indywidualna),
 • kaloryczność,
 • okres zamówienia,
 • ilość dostarczanych zestawów,

oraz podaje:

 • dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. dane personalne oraz adres dostawy,
 • wszystkie dolegliwości zdrowotne, w tym alergie pokarmowe,
 • inne choroby lub dolegliwości wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

TAJM.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku przekazania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji.

Po wyborze powyższych, Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyraża zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązanie się do zapłaty wskazanej w zamówieniu kwoty.

TAJM.PL zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 1. Proces zamówienia przez pocztę elektroniczną polega na ustaleniu w drodze mailowej:
 • rodzaju diety (wykluczenia lub zmiany danych elementów diety są możliwe tylko w diecie indywidualnej, w pozostałych dietach nie ma możliwości robienia wykluczeń lub zmian. Każda modyfikacja w takiej diecie traktowana jest jak dieta indywidualna),
 • kaloryczności,
 • okresu zamówienia,
 • ilości dostarczanych zestawów,
 • danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. dane personalne oraz adres dostawy,
 • wszystkich dolegliwości zdrowotnych, w tym alergii pokarmowych,
 • innych chorób lub dolegliwości wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

TAJM.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku przekazania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji.

Po wyborze powyższych, Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyraża zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązanie się do zapłaty wskazanej w zamówieniu kwoty.

TAJM.PL zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 1. Proces zamówienia przez telefon polega na ustaleniu w drodze telefonicznej:
 • rodzaju diety (wykluczenia lub zmiany danych elementów diety są możliwe tylko w diecie indywidualnej, w pozostałych dietach nie ma możliwości robienia wykluczeń lub zmian. Każda modyfikacja w takiej diecie traktowana jest jak dieta indywidualna),
 • kaloryczności,
 • okresu zamówienia,
 • ilości dostarczanych zestawów,
 • danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. dane personalne oraz adres dostawy,
 • wszystkich dolegliwości zdrowotnych, w tym alergii pokarmowych,
 • innych chorób lub dolegliwości wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

TAJM.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku przekazania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji.

Po wyborze powyższych, Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyraża zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązanie się do zapłaty wskazanej w zamówieniu kwoty.

 1. Klient uprawniony jest do skorzystania z możliwości zamówienia zestawu startowego w liczbie do dwóch sztuk; kolejne zamówienia będą traktowane jako zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu w najkrótszym okresie abonamentowym.
 2. Aktualna oferta znajduje się na stronie www.tajm.pl

   

                                                                                                   REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. W przypadku zamówień złożonych i opłaconych do godziny 11:00 przed południem, realizacja zamówienia nastąpi od drugiego Dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia, a w innych w wypadkach realizacja zamówienia nastąpi do trzeciego Dnia roboczego.
 2. Dostawy realizowane są od poniedziałku do soboty w godzinach do 8:00 rano, z tym że w sobotę dostarczane są Produkty na dwa dni (sobotę i niedzielę), jeśli okres abonentowy obejmuje te dni.
 3. Identyfikacja klienta odbywa się za pomocą spersonalizowanego numeru Klienta, który umieszczany jest na etykiecie adresowej na torbie.
 4. Po otrzymaniu zamówienia TAJM.PL wysyła Klientowi drogą elektroniczną oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, które stanowi jego potwierdzenie albo w przeciągu 12 godzin od chwili otrzymania zamówienia przekazuje zastrzeżenia co do treści Zamówienia. Zamówienie zostaje potwierdzone, jeżeli zawiera dane pozwalające na identyfikację zamówienia, tj. imię, nazwisko, adres, zamówiony Produkt, okres abonamentowy.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Klientowi oświadczenia o przyjęciu Zamówienia.
 6. Umowa jest zawierana na czas określony i ulega wygaśnięciu z upływem okresu na jaki została zawiązana.
 7. TAJM.PL zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
 • złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację,
 • bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu,
 • braku dokonania płatności za zakupiony produkt,
 • rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez TAJM.PL podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest o tym informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.
 2. Koszt dostawy Produktu w ramach strefy „O” wskazanej na mapie Strefy dowozu dostępnej pod adresem …… jest wliczony w cenę.
 3. W przypadku dostarczenia Produktu w obrębie Strefy „I” wskazanej na mapie Strefy dowozu dostępnej pod adresem …… doliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 5,00 zł. Koszt dowozu poza w/w strefami ustalany jest indywidualnie z Klientem.
 4. W przypadku gdy zamówienie nie mogło być zrealizowane w pierwszym terminie z przyczyn niezależnych od TAJM.PL, TAJM.PL ustali wraz z Klientem nowy termin dostawy.
 5. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia (na czas nie dłuższy niż 7 dni) po wcześniejszym powiadomieniu TAJM.PL w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, podczas których dostawa była przerwana.
 6. W przypadku dokonania przez Klienta zmiany Produktu na inny o wyższej cenie w trakcie realizacji zamówienia – Klient zobowiązany jest do uiszczenia różnicy ceny Produktu.
 7. TAJM.PL nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu w przypadku braku możliwości lub znacznego utrudnienia dokonania dostawy Produktu z przyczyn niezależnych od TAJM.PL, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej.
 8. Dostawa Produktu dokumentowana jest każdorazowo w drodze zdjęcia.
 9. TAJM.PL nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu w przypadku, przywłaszczenia Produktu przez osobę trzecią po dokonaniu dostawy.

   

                                                                                            METODY PŁATNOŚCI

 

 1. Możliwe są następujące formy dokonania płatności:
 • przelew internetowy – drogą online przez dostawcę płatności internetowych lub
 • bezpośrednio na rachunek bankowy TAJM.PL: ING Bank Śląski SA 27 1050 1461 1000 0090 8056 3357
 1. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni od dnia dokonania potwierdzenia zamówienia. Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym Klient zobowiązany jest przekazać TAJM.PL potwierdzenie wykonania przelewu w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia lecz nie później niż do dnia poprzedzającego pierwszy dzień realizacji zamówienia.
 3. Za dzień płatności uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie TAJM.PL albo dzień przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF pocztą elektroniczną na adres bok@tajm.pl.
 4. Jeżeli wpłata dokonana przez konsumenta na rachunku bankowym TAJM.PL będzie zaksięgowana po godzinie 15.00, paragon fiskalny zostanie wystawiony z tego tytułu następnego Dnia roboczego.

 

                                                                                  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. TAJM.PL informuje, że z uwagi na krótki termin przydatności do spożycia Produktu – na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi.
 2. Poniżej uregulowano umowne prawo odstąpienia od Umowy zastrzeżone dla obu stron tej umowy, to jest dla TAJM.PL oraz dla Klienta.
 3. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wymagane jest, pod rygorem nieważności, wysłanie skanu podpisanego oświadczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@tajm.pl
 4. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od całości Umowy bez podania przyczyny w terminie do godziny 12:00 najpóźniej na 2 Dzień roboczy przed dniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia wskazanym w przyjętym Zamówieniu, a w przypadku niedochowania ww. terminu odstąpienie jest skuteczne na przyszłość, w zakresie Usługi, od 2 Dnia roboczego licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 5. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 6. TAJM.PL przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie do 3 Dni roboczych przed dniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia wskazanym w przyjętym Zamówieniu.
 7. Termin do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 8. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.
 9. Umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa.

 

                                                                        ZABLOKOWANIE LUB USUNIĘCIE KONTA

 

 1. TAJM.PL może zablokować konto Klienta w Serwisie internetowym w przypadku, gdy Klient pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.
 2. Zablokowanie przez TAJM.PL konta Klienta w Serwisie internetowym, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Klienta możliwości korzystania z Usług. Przy czym, zablokowanie przez TAJM.PL konta Klienta w Serwisie internetowym, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania realizacji bieżącego zamówienia.
 3. Klient może w każdym czasie zwrócić się za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o usunięcie własnego konta z Serwisu internetowego. TAJM.PL zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch Dni roboczych od zarejestrowania prośby.
 4. TAJM.PL może także usunąć konto Klienta z Serwisu internetowego w przypadku, gdy Klient:

– pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin;

– Klient nie korzystał z Serwisu internetowego w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego zamówienia.

 1. Usunięcie konta Klienta z Serwisu internetowego powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Klienta.

                                                                                POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu internetowego oraz ze świadczeniem Usług Klient może złożyć: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@tajm.pl lub pisemnie na adres: TAJM.PL sp. z o.o., al. Marsz. J. Piłsudskiego 82, 92-202 Łódź, w terminie 7 dni od dnia, w którym Usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta składającego reklamację, jego numer, numer zamówienia, którego dotyczy oraz datę dostawy, o ile reklamacja dotyczy konkretnej dostawy, a także zwięzły opis zdarzenia będącego powodem reklamacji.
 3. TAJM.PL rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu reklamacji.

   

                                                                            OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest TAJM.PL.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym celów, zakresu, podstaw i zasad ich przetwarzania wskazane są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu Internetowego.

 

 

                                                                                             PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Serwis internetowy i jego poszczególne elementy podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Klient nie jest uprawniony do kopiowania Serwisu internetowego, za wyjątkiem przypadków, w których zachowanie takie jest dopuszczalne na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.

 

                                                                                       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. TAJM.PL jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie, w tym zmian związanych z wystąpieniem: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych usług elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany w Regulaminie są wiążące dla Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o dokonanych zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia od Umowy w razie wprowadzenia zamian do Regulaminu w zakresie powstania nowych opłat lub zwiększenia się już istniejących. Oświadczenie te powinno być przesłane dla swej ważności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@tajm.pl lub pisemnie na adres: TAJM.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod: 92-202), al. Marsz. J. Piłsudskiego 82 Łódź, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Klienta o wprowadzeniu zamian do Regulaminu w zakresie powstania nowych opłat lub zwiększenia się już istniejących.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.